Informacje o UE

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht . Było to efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Jej korzenie sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich.

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa  funkcjonuje od 1 grudnia 2009..

Od 1 grudnia 2007 r., w skład UE wchodzi 27 państw.

Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta Praw Podstawowych. Traktat z Lizbony otwiera możliwość przyjęcia przez UE Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jednak już teraz Trybunał Sprawiedliwości uznał ten dokument za mający szczególne znaczenie. Samo przystąpienie do Konwencji nie jest równoznaczne z członkostwem Unii w Radzie Europy. Prawem wiążącym są też umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym układy stowarzyszeniowe), których stroną były Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe.

Do grudnia 2009 r. UE była kombinacją struktur ponadnarodowych  oraz międzyrządowych

Unia Europejska jest unikatową formą tego typu na arenie międzynarodowej mającą ok. 30% udział w światowym PKB.

W chwili obecnej rola Unii jako światowego mocarstwa w polityce zagranicznej wzrasta, tworzone są unijne placówki dyplomatyczne, a sama UE jest członkiem m.in.: Światowej Organizacji Handlu, G8 i G20.