Informacje o POIŚ

Program Infrastruktura i Środowisko z na lata 2007-2013. ostał zatwierdzony decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisji Europejskiej. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Przy wykorzystaniu środków unijnych na realizacji POIiŚ w całej Polsce planowane jest wykonanie:

 • 9 tys. km kanalizacji sanitarnej, w wyniku czego 810 tys. osób zostanie podłączonych do sieci;
 • 318 oczyszczalni ścieków;
 • 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów;
 • 5,5 mln osób zostanie dodatkowo objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • z 79% do 50% zmniejszy się poziom składowania odpadów;
 • 400 obiektów małej retencji;
 • 500 stanowisk do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi;
 • 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego;
 • 1550 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów;
 • 1400 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T;
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T;
 • 1250 km zmodernizowanych linii kolejowych;
 • 410 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego;
 • 270 km zmodernizowanych dróg wodnych;
 • z 2% do 7,5% powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto;
 • 1 mln ton rocznej produkcji biopaliw;
 • 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych;
 • 600 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
 • 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie;
 • 600 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego;
 • 100 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 120 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego;
 • 6 tys. miejsc pracy.

Wielkość środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2013 wyniesie ok. 41,9% (28,3 mld euro) całości środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przeznaczonych na realizację programów operacyjnych. Łączna wielkość środków finansowych z Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 28 337 972 519 euro. Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco: 

 • transport – 19,4 mld euro
 • środowisko – 4,8 mld euro
 • energetyka – 1,7 mld euro
 • szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro
 • kultura – 490,0 mln euro
 • zdrowie – 350,0 mln euro

W ramach niniejszego programu Operacyjnego realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 3. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 4. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 5. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 6. Transport przyjazny środowisku;
 7. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 8. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 9. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
 10. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 11. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 12. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 13. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 14. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.