Informacja

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-RASZYN" Sp. z o.o. informuje, że osoby posiadające nieruchomości zlokalizowane w zasięgu nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej i posiadające studzienkę rewizyjną na terenie działki mogą przyłączyć budynki do sieci i podpisać umowę na odprowadzanie ścieków, po uprzednim zgłoszeniu do odbioru wykonanych robót montażowych.

Wybudowany rurociąg pomiędzy studzienką a budynkiem podlega odbiorowi technicznemu w otwartym wykopie. Do obowiązków „EKO-RASZYN" Sp. z o.o. należy nadzór nad budową przyłącza, odbiór wykonanych prac i spisanie protokołu odbioru końcowego, będącego podstawą do zawarcia umowy na zrzut ścieków.

Ponadto pragniemy przekazać, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-RASZYN" Sp. z o.o. może wykonać odpłatnie na zlecenie właściciela nieruchomości przyłączenie budynku do kanalizacji. W sprawie bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (22) 716-32-60.

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Kowal