Informacje o POIŚ

Utworzono: czwartek, 03, maj 2012 09:39

Program Infrastruktura i Środowisko z na lata 2007-2013. ostał zatwierdzony decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisji Europejskiej. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Przy wykorzystaniu środków unijnych na realizacji POIiŚ w całej Polsce planowane jest wykonanie:

Wielkość środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2013 wyniesie ok. 41,9% (28,3 mld euro) całości środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przeznaczonych na realizację programów operacyjnych. Łączna wielkość środków finansowych z Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 28 337 972 519 euro. Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco: 

W ramach niniejszego programu Operacyjnego realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 3. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 4. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 5. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 6. Transport przyjazny środowisku;
 7. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 8. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 9. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
 10. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 11. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 12. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 13. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 14. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.